Alleen de beste deals
Kortingen & acties
Betrouwbare partners

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen die je bij Kortingcity zelf doet.

Hoe Kortingcity precies werkt? Dat lees je op onze website.

Op alle overeenkomsten die ontstaan via de website, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Versie: Maart 2023

 1. Definities

1.1. Aanbieder: een derde partij waar een Klant zijn Voucher kan verzilveren. Aanbieder is zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering na verzilvering van de Voucher.
1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ook “Voorwaarden” genoemd.
1.3. Deal: specifiek, uniek en los aanbod van Kortingcity met een vaak beperkte geldigheidsduur.
1.4. Klant: de (natuurlijke) persoon die een Overeenkomst aangaat met Kortingcity en/of zich geregistreerd heeft op de Website. In deze voorwaarden ook “jij” of “je” (zonder hoofdletter) genoemd.
1.5. Kortingcity is gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62175572 mede handelend onder de naam Kortingcity.
1.6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kortingcity en Klant, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.7. Voucher: het bij Kortingcity gekochte recht om bij een Aanbieder een product of dienst af te nemen. Onder Vouchers worden ook verstaan toegangsbewijzen en de mogelijkheid om o.a. maar niet beperkt tot hotels, vakantieparken etc. te reserveren. Kortingcity verkoopt de Vouchers uit eigen naam en voor eigen risico en bemiddelt niet voor Aanbieder.
1.8. Website: de website van Kortingcity, te raadplegen via www.Kortingcity.nl.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, gebruik van het account en leveringen van Kortingcity zijn de  Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. In het geval dat naast deze Voorwaarden nog specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing. Koop je een Voucher, dan kan de Aanbieder van die Voucher bij het inwisselen ook andere, nadere voorwaarden hanteren. Op het moment van inwisselen ga je een overeenkomst met die Aanbieder aan en niet met Kortingcity. Indien er specifieke voorwaarden gelden, zal Kortingcity zich wel inspannen om deze informatie al bij de Deal weer te geven.

 

 1. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van Kortingcity afkomstige  materialen vermelde  prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten (of andere bijkomende kosten) worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Bijkomende kosten gelden in beginsel per Deal, tenzij anders vermeld. Koop je meerdere  Deals in één keer, dan rekent Kortingcity (tenzij anders vermeld) enkel de hoogste verzendkosten.
3.3. Koop je een Deal van Kortingcity, dan ga je een overeenkomst met Kortingcity aan. Wij leveren de producten, tickets en vouchers. Verzilver je een voucher of maak je een reservering, dan moet de Aanbieder de dienst leveren. Wij hebben als afspraak met een Aanbieder dat wij de Vouchers verkopen en zij deze moeten accepteren.
3.4. Indien er bij een Aanbieder nog extra bedragen betaald dienen te worden, staat dit duidelijk bij de Deal vermeld.
3.5. Kortingcity selecteert Aanbieders zorgvuldig, maar de Aanbieder zorgt uiteindelijk voor de uitvoering. Bij eventuele klachten zal Kortingcity in beginsel Klanten wel ondersteunen. Kortingcity is uiteraard wel verantwoordelijk voor een werkende Voucher.
3.6. De geldigheidsduur waarbinnen je van een Voucher gebruik kunt maken, staat bij de Deal vermeld.
3.7. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kortingcity kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kortingcity afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

  4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het aanbod van Kortingcity aanvaardt en Klant voldoet aan de daarbij door Kortingcity gestelde voorwaarden.
  4.2. Kortingcity stuurt per email een bevestiging van de Overeenkomst. Als deze email niet is gestuurd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  4.3. Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn. Klanten onder de 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouders of voogd.

 

 1. Registratie en privacy

  5.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website, moet een Klant zich registreren via de Website voor een deal van Kortingcity. Voor een deal van een aanbieder hoeft dit uiteraard niet.
  5.2. Voor gebruik van het account gelden de Gebruiksvoorwaarden, maar ook het privacy- en cookiestatement Kortingcity.
  5.3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het account. Klanten moeten een veilig en sterk wachtwoord kiezen en deze gegevens nooit met derden delen.
  5.4. Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met willekeurige derden zonder jouw toestemming. De gegevens worden wel gedeeld met verwerkers zoals de bezorgdienst en de payment service provider en andere derden waarvan Kortingcity gebruik maakt. Daarnaast kunnen gegevens gedeeld worden met een Aanbieder, als je bijvoorbeeld een reservering maakt of een deal van de aanbieder hebt gekocht. Kortingcity en Aanbieder zijn dan beide verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Uitvoering Overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Kortingcity is ontvangen, stuurt Kortingcity de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. Vouchers kunnen per email verzonden worden of worden beschikbaar gesteld in het account.
6.2. Kortingcity is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Levertermijnen kunnen per Deal verschillen. De termijn wordt duidelijk per Deal en/of op de Website weergegeven.
6.4. Indien Kortingcity de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klanten daarvan op de hoogte.
6.5. Kortingcity raadt Klanten aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken direct, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het artikel over garantie en conformiteit.
6.6. Kortingcity is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
6.7. Indien een Voucher geleverd wordt, zal deze per email worden verzonden, of zal de Voucher in je account worden geplaatst. Vouchers kunnen een beperkte termijn geldig zijn; dit wordt duidelijk in de Deal vermeld.

 

 1. Herroepingsrecht/retour Producten

7.1. Je hebt het recht om zonder reden en binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst te herroepen. De termijn begint nadat jij of een door jou aangewezen derde de producten heeft ontvangen.
7.2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht vraagt Kortingcity je om Kortingcity binnen de genoemde termijn een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier te sturen. Je kunt mailen naar: contact@Kortingcity.nl, of contact opnemen via het formulier. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van die e-mail moet je de producten ook terugsturen. Het retouradres verschilt per product, dit wordt tijdig gecommuniceerd. Kortingcity heeft ook een gemakkelijke retourprocedure. Klik daarvoor binnen de retourtermijn (van 14 dagen) in je account op retouren en volg de stappen. Deze procedure heeft de voorkeur, omdat dit snel en gemakkelijk is voor jou en Kortingcity.
7.3. Tijdens de bovengenoemde termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Kortingcity verzoekt je wel om het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Vouchers en diensten
7.4. Heb je een Voucher of dienst (zoals een ticket) afgenomen (om bijvoorbeeld elders een arrangement te boeken) dan geldt dat je deze tot 14 dagen na aankoop kunt herroepen, mits je de Voucher nog niet verzilverd hebt, of je al een datum hebt gekozen als het een Voucher voor bijvoorbeeld een vakantiepark of een dagje weg is.
7.5. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht vraagt Kortingcity je om Kortingcity binnen de termijn een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier te sturen. Je kunt mailen naar: contact@Kortingcity.nl, of contact opnemen via het formulier.
7.6. Je ontvangt de betaalde bedragen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Kortingcity betaalt je met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met Kortingcity afspreekt. De kosten voor het retourneren zijn voor je eigen rekening.
7.7. Op het moment dat je meer hebt gedaan met het product dan noodzakelijk was om te beoordelen of je het wil houden, kan Kortingcity de daardoor ontstane waardevermindering inhouden op het terug te betalen bedrag. Daarnaast mag Kortingcity wachten met betalen, totdat Kortingcity de producten heeft ontvangen, of daarvan bewijs heeft gehad. Voor Vouchers en open tickets geldt dat Kortingcity eerst zal controleren of deze niet al verzilverd zijn, of dat er een datum/termijn van uitvoering is bepaald.
7.8. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
• producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, waarvan de verzegeling is verbroken;
• cd’s, dvd’s, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is;
• de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines;
• diensten waarvan de uitvoering, na uitdrukkelijke toestemming, binnen de herroepingstermijn, begonnen is en de Klant erkent heeft dat hij het herroepingsrecht daarmee verliest;
• tickets voor personenvervoer, zoals treinkaarten;
• diensten (of Vouchers voor diensten) zoals reizen, evenementen, hotels, vakantiehuisjes, tickets geldig op een bepaalde datum en/of tijd of voor een vastgestelde periode;
• digitale inhoud die niet op een materiële drager geleverd is, waarbij de levering van de digitale inhoud na uitdrukkelijke toestemming, binnen de herroepingstermijn, begonnen is en de Klant erkent heeft dat hij het herroepingsrecht daarmee verliest.

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Kortingcity: (per mail aan:contact@Kortingcity.nl)

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende: de verkoop van de volgende goederen: de levering van de volgende digitale inhoud: de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen: Besteld op* / Ontvangen op*

: Naam/Namen consument(en)
: Adres consument(en)
: Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
: Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

 1. Betaling

8.1. Iedere Klant dient betalingen aan Kortingcity volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Kortingcity is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering krijgt de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Op het moment dat een Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de Kortingcity is gewezen op de te late betaling en Kortingcity de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kortingcity gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kortingcity kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 1. Garantie en conformiteit

9.1. Kortingcity staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kortingcity er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.2. Een door Kortingcity, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. Indien er sprake is van een Voucher, kan de Aanbieder nadere garantievoorwaarden hanteren.
9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan moet je binnen een redelijke termijn nadat je het gebrek hebt ontdekt, Kortingcity daarvan in kennis te stellen.

 

 1. Klachten

10.1. Heb je een klacht over de producten, diensten of dienstverlening van Kortingcity, neem dan contact op met de klantenservice.
10.2. Kortingcity zal je klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen proberen op te lossen. Wanneer het niet lukt binnen deze termijn, zal Kortingcity je daarvan op de hoogte stellen.
10.3. Ook is het mogelijk om je klacht in te dienen bij de Europese geschillencommissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
10.4. Specifiek voor Belgische consument geldt dat hij gebruik kan maken van de geschillenregeling van de Consumentenombudsdienst, te raadplegen via (https://consumentenombudsdienst.be/nl).

 

 1. Aansprakelijkheid voor reisproducten

11.1. Bij reisproducten en -diensten aanvaardt Kortingcity geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking bieden.
11.2. Kortingcity is ten aanzien van pakketreizen aan te merken als doorverkoper en voldoet als dusdanig aan de verplichtingen gesteld in Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. De aanbieders van pakketreizen op de websites worden aangemerkt als organisator in de zin van de richtlijn. Via de volgende link kun je je rechten raadplegen: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj.

 

 1. Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor Belgische consumenten uiteraard Belgisch recht.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kortingcity gevestigd is.
12.3. Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

nl_NLNederlands